Sede electrónica Concello de Fisterra

02:54:35 Sábado 13 de abril 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude do servizo de axuda a domicilio

O procedemento "servizo de axuda a domicilio" pretende xestionar a demanda dun conxunto de atencións, dende unha perspectiva integral e nomalizadora, de toda a poboación do municipio, na casa, naquelas situacións en que a autonomía persoal se vexa limitada, ou naqueles casos de desintegración familiar. En xeral, persegue xestionar o servizo de axuda a domicilio proporcionado polo Concello.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Solicitude de axuda a domicilio.
 • Informe de saúde. Informe médico dos servizos de saúde, onde se detallen as doenzas que causan a situación de dependencia.
 • Xustificante de ingresos de todas as persoas que forman a unidade de convivencia.
 • Certificado de bens. Relación de todos os bens de natureza rústica e/ou urbana a nome da persoa beneficiaria.
 • Xustificantes bancarios dos rendementos de capital mobiliario das persoas que conforman a unidade de convivencia.
 • Declaración da renda ou certificado de non ter obriga de realizala.
 • Resolución do PIA (acceso persoas valoradas dependentes). Resolución do PIA (Programa individual de atención) onde se fixe o SAF municipal como recurso idóneo.
 • Tarxeta da Seguridade Social.
 • Declaración para xuntar á solicitude.
 • Informe médico segundo o modelo facilitado.
 • Solicitude de domiciliación bancaria.
 • Contrato de aluguer, de ser o caso.

Poderase solicitar ás persoas interesadas a achega doutros documentos distintos aos anteriormente enumerados, a efectos de constatar se reúne as condicións esixidas para ser beneficiario da prestación solicitada. En calquera caso, o concello non disporá desta documentación para fins distintos dos concernentes ao servizo de atención domiciliaria.

Nome: Solicitude do servizo de axuda a domicilio.

Unidade tramitadora:
Servizos Sociais.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Prazo de resolución: 6 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos:
Consultar a ordenanzas no apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.